image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1
สอน : 11.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
 หน่วยที่ 1 - จำนวนนับ 1-10 และ 0
 หน่วยที่ 2 - การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
 หน่วยที่ 3 - การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
 หน่วยที่ 4 - จำนวนนับ 11-20
 หน่วยที่ 5 - การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
 หน่วยที่ 6 - แผนภูมิรูปภาพ
 หน่วยที่ 7 - การวัดน้ำหนัก
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
สอน : 14.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1
สอน : 12.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
หน่วยที่ 1 - จำนวนนับ 1,000 และ 0
หน่วยที่ 2 - การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
หน่วยที่ 3 - การวัดความยาว
หน่วยที่ 4 - การวัดน้ำหนัก
หน่วยที่ 5 - การคูณและการท่องสูตรคูณ
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
สอน : 13.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1
สอน : 18.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
หน่วยที่ 1 - จำนวนนับไม่เกิน 100,000
หน่วยที่ 2 - การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
หน่วยที่ 3 - เวลา
หน่วยที่ 4 - รูปเรขาคณิต
หน่วยที่ 5 - แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว
หน่วยที่ 6 - เศษส่วน
หน่วยที่ 7 - การคูณ
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
สอน : 16.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 1 + เทอม2
สอน : 10.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
หน่วยที่ 1 - การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 - ร่างกายของเรา
หน่วยที่ 3 - สัตว์และพืชรอบตัวเรา
หน่วยที่ 4 - วัสดุรอบตัวเรา
หน่วยที่ 5 - เสียงในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 6 - หิน
หน่วยที่ 7 - ท้องฟ้าและดวงดาว
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 1 + เทอม2
สอน : 7.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
หน่วยที่ 1 - การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 - สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์
หน่วยที่ 3 - แสง
หน่วยที่ 4 - สิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 5 - ดินรอบตัวเรา
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View
image
2,200 บาท
image
ครูพี่ปอ & ครูเยล
วิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 + เทอม2
สอน : 16.0 ช.ม.
เรียนได้ : ไม่จำกัด ช.ม. / 180 วัน

รายละเอียดคอร์ส
หน่วยที่ 1 - การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 - อากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 3 - การดำรงชีวิตของสัตว์
หน่วยที่ 4 - การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
หน่วยที่ 5 - แรงในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 6 - ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก
หน่วยที่ 7 - พลังงานไฟฟ้า
* มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบทุกบทวัดผลการเรียนได้

หนังสือเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.