pre-test online


โปรโมชั่น


วิทยาศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (63) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 22 ม้วน 50 3,600
View
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (62) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,600
View
image pack วิทย์ ป.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,580

วิทยาศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (63) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View
image pack วิทย์ ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,390

วิทยาศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) ครูป้อม 22 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (63) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (63) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (63) ครูป้อม 42 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 37 ม้วน 50 4,800
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (63) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 51 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
15,755
image pack วิทย์ สอบเข้า ม.1 gifted + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,490

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.4-5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (63) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (63) ครูป้อม 37 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม เคมี (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 35 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ชีวะ (62) ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 58 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (61) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม Earth Sci (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 4,500
View
image pack สอบแข่งขัน สสวท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
21,900
image pack สอบแข่งขัน สสวท. + ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
25,550

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเข้มประถมปลาย (63) ครูป้อม 26 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 34 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก) (63) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบสอง) (61) ครูป้อม 18 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,600
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบเขต) (60) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 1 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 2 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image pack วิทย์ สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย สสวท.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,750
image pack วิทย์ สรุปเนื้อหา + ตะลุยโจทย สพฐ.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,475

วิทยาศาสตร์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 (63) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,800
View
image Gifted Sci Earth Science ม.ต้น ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci เคมี ม.ต้น ครูป้อม 25 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1 ครูป้อม 37 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 43 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2 ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 38 ม้วน 50 5,400
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Pre MWIT KVIS ครูป้อม 39 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 26 ม้วน 50 5,900
View
image โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 MWIT KVIS (63) ครูป้อม 15 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 6,600
View
image ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 KVIS + MWIT (รอบแรก) (63) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 6,600
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.