ตัวอย่างการสอน Neo Physics

ลูกศิษย์ อ.พิสิฏฐ์

ความสำเร็จของนักเรียน สอบเข้าแพทย์ ระดับชั้น ม.6

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน คณะ
1 กัญจน์พร ปุญญ์วรีย์ ตอพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ธนภูมิ เสริมสิริสุข ขก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 เบญญา มารุตเสถียร รสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 พรรษมน อิ้งจะนิล ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ภูวิศ สิทธิโชติวงศ์ สธ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 จิดาภา ทรงเงินดี มศวปท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ชนัญญา โฆษิตสกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 ชนิกานต์ นาถึง ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ชวกรณ์ สโมสร ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ชัยธร ทิพยผ่อง ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ณปภา ปัญญานิรันดร์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ธมนวรรณ วนานุกูล ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 บุญญาฎา สิริพิชิตศุภผล ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 ปารัช แซ่อึ้ง บมร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 พัชรพงศ์ เนื้อไม้ ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 พันธวัช ศิวิโรจน์ ทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 พิชญะ พัฒนพฤกษ์ แสงทองวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 มิษฎา เหมานนท์ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 รวิดา เกียรติยศสกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 วริษฐา หงษ์ศรีทอง ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 วิชยุตม์ เจริญสัตยธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ศตกมล ศุภนันทิ ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 ศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 สิรวิชญ์ ขันธรักษ์วงศ์ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 สิรีนฎา ศตวรรษธำรง - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 สุฉันท์สินี โล่ห์ดาบชัย ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 หทัยภัทร ลาภพรศิริกุล สว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 อภิสรา กวียานันท์ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 กัญจน์พงศ์ แสงวงศ์ สน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
30 ณัฐิดา ตรีบรรเจิดสกุล บด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
31 พิชายศ ยุภาศ ซค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
32 อาทิมา ส่งอุไรล้ำ ตอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
33 ฑิตฐิตา วงศ์ราษฎร์ สธจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 ณัฐชนน ธีระรัตนนุกูลชัย ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 ณิชกานต์ ดีประเสริฐ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 ธัญพร ไพศาลสุขวิทยา บด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 ศรุตยากร แก้วสุวรรณ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 อัญรัตน์ สว่างทอง - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 ชนัญชิดา ต่ออภิชาตตระกูล สธจภ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40 เติมวุฒิ จงวัฒนานุกูล ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
41 ธัญพล ใจสอาด สก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 เธียร อุรเคนทร์ สส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
43 ปรียาวัชร ถาวรสุภาเจริญ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44 ภูภวินท์ ขำชัยภูมิ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45 วีรภัทร สมิหลัง ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46 ศศิมา มากสุข - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47 ฐนัตศดา ค้ำชู อสค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
48 วิชุดา รัตนชัยวงศ์ นคว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
49 ชยากร คิดดี - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
50 ชัญญา งานนรดี สว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
51 ณัฐดนัย ภาคาบุตร์ มหด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
52 ทรี ตาลทอง บด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
53 ธนดล ตระกูลวิไลวรรณ บด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
54 ธนพร อาสนดำ ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
55 ธัญภัคณันท์ กิจค้า ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
56 นันทนัช มังกรทองสกุล สธก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
57 เนธินันท์ ชื่นชม พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
58 ปุณยวีร์ พุ่มภิญโญ ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
59 พรชนิตว์ ขำวรุณ สส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
60 พัทธมน ชัยเวชสกุล บมร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
61 พิชชากร สุรีย์ชัยนิรันดร์ มศวปท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
62 พีรภัทร เจริญบุญสิฐ ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
63 มิ่งกมล บำรุงพนิชถาวร ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
64 วันชัย เลิศรัตนชัยกุล นตอน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
65 วิชญ์รัชญ์ พันธุ์อุดม บด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
66 ศรัณยา ธนะไพรินทร์ - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
67 สาริน คติธรรมนิตย์ ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
68 สิริญาดา พนาปวุฒิกุล - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
69 อาคิรา สุวรรณศรี สว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
70 อิงคณัฐ เจนตระกูลโรจน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
71 กฤตภาส บุญจันทร์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
72 กฤษฎินทร์ นุสติ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
73 กันตพัฒน์ ปุณญนิจนิรันดร์ บฉ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
74 กานต์พิชชา สิวาภิรมย์รัตน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
75 กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ บด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
76 จิรภาส ฤทธิ์ลิขิต ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
77 จุฬาลักษณ์ สหพรอุดมการ บด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
78 ชัชพล พงษ์เย็น จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
79 ชัญญา สินมะเริง ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
80 ณภัทร อัฑฒ์สุขิตกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
81 ณภัสสร บารมี - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
82 ธนกฤต วรสถิตย์ สว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
83 ธนภรณ์ อุตรชน ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
84 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
85 ปริณดา คิล ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
86 ปาณิสรา พิมพ์พิสุทธิกุล หญว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
87 ปิยะชัย สิริพิพัฒน์เจริญ ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
88 ปิยะธิดา พฤกษ์สุริยา มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
89 พงศธร สัมมาวิวัฒน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
90 พนิตชนก อรรฆศิลป์ สธจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
91 พรไพลิน วันค้า มศวปท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
92 พิชชาพร ดวงแก้ว สรร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
93 ภวัต สุนทรจิรกาล - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
94 ภัทราพร เหล่าปิยะสกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
95 มัญชุสา อารยะถาวร สน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
96 เมธัส ลิ่มวรพันธุ์ สก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
97 รมัณยา จตุรภัทรไพบูลย์ สว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
98 วิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกุล สธจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
99 เศรษฐพงศ์ เลิศกิจเจริญวงศ์ สส คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
100 สิรภัทร นนท์สกุล สธจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
101 สุภาภร อมรมณีรัตน์ สธจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
102 อภิชญา ชินวรกิจ ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
103 อภิสร อยู่ยืน รอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
104 แอมพิดา เจนตระกูลโรจน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
105 พัชริดา มหาศิวะกุล มตว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
106 ภากร เก่งระดมกิจ ทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
107 อารยาภรณ์ งามเลิศศิริชัย สว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
108 กมลลักษณ์ มุสิกาภูมิ - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
109 ณพงศ์ธร บุญญาวรกุล - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
110 พลวรรธน์ อินทกุล รสว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
111 วนิดา วรรณพงษ์ นคว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
112 กฤตวัฒน์ หอมทรัพย์ นคว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
113 คิมมี่ ภาธนทรัพย์ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 จิตรานุช แซ่อึ้ง ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
115 จิรัชญา ธนขจร ลซซร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116 โชติพร มณีโชติ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
117 ณัฐพงศ์ อะแป๊ะ สศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118 นภัสสร กันเกตุ หว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
119 ปฤณ มนัสเกียรติ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120 พิชชาวีร์ วรรณไกรโรจน์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
121 ภัทริตา ชำนาญท่องไพวัลห์ ซฟ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122 มาริสา ปัญญาวุฒิชัย นคว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123 รัฐธนินท์ จีระถาวรพงศ์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
124 วัชรวิชญ์ วรรธนะวลัญช์ ซค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
125 ศานันทินี นาแสวง ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126 อภิชญา พูลสวัสดิ์ สว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
127 เชาวเนตร ทรงสกุล หญว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
128 ปิยังกูร ณ นคร หญว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
129 พีรดา รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 อจลา สังข์ทอง ซค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 กัญญภัส อนุสรธนาวัฒน์ สธ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
132 นัชนันท์ เจี่ยรศิริกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
133 ภูรินท์ ฉัตรฐิติ สส คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
134 วรัทย์ริษา พัฒนอภิวสุ - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
135 วิธวินท์ สุวัตถิกุล ตอ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
136 ชญานนท์ อภิชัยดิษฐ์ สก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
137 ณัฐนันท์ ฉันท์ธนกุล ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
138 ณัฐภาส วนาภรณ์ รสว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
139 ธนาธิป รัตนพันธ์ ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
140 ภูผา เพ่งผล สส วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
141 อริญชย์ จัยสิน ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
142 ขันเงิน สุริยบุตร มหด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
143 ณิชาภัทร ศุภรัตนชาติพันธ์ ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
144 พรรณชนก ลีลาสวัสดิ์ ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
145 วีรยา มีประเสริฐสกุล ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
146 อัยยา วงษ์วรรณะ ซย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
147 อัจฉริยา อัจฉริยวิทย์กุล ตอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
148 ศุภการย์ สุมาลี ตอ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
149 จักริน ทุมาวงศ์ ซด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
150 บุษกร โชตเศรษฐ์ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
151 ปณิธาน สุทธิประภา ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
152 พัชรญา ปานย้อย ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
153 สุพิชญา พลังสุริยะ ตอพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
154 อภีตรา จิระประดิษฐา ตอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
155 ธมลวรรณ จุฑาสันติกุล หญ สำนักแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
156 ธนพร เดชวาณิชย์กุล ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 ชิดชนก คันธพสุนธรา ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158 ณัฎฐสินี ปลื้มจิตติกุล ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159 ธนพล รัตนภากร ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160 ธนวรรณ ธเนศสกุลวัฒนา ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
161 นภวรรณ ตั้งอำนวยสมบัติ ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162 ใบเตย พวงพันธ์ศักดิ์ บมร ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163 อนงค์ภัทร์ กัมลาศพิทักษ์ ตอ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164 จิรวดี แซ่ลิ่ว - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
165 ณัชชา ขุนทรง สว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
166 ณิชากุล ลิบนะพิชิตกุล ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
167 นนทพัทธ์ จันทร์พิทักษ์ ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
168 นัทพร สุรินทร์ศิริรัฐ นคว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
169 ภรัณ รูปประดิษฐ์ หญว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
170 ภาณิภัค ตั้งติรชัย - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
171 ลักษยา ภัทรกุลทวี ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
172 ศศิภา ชาติยานันทน์ ซยค ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
173 สรัลธร เขื่อนแก้ว สส ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
174 สิรินุช พึ่งสติ สผ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
175 ชนิภรณ์ สังข์บุญมาก สว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
176 ประไพพรรณ เสริมสุขวัฒนกุล นคว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
177 ปิยพร พรสินศิริรักษ์ - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
178 ภัคจิรา โตตาบ ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
179 กุสุมา สุรมณฑล มศวปท ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
180 จณิสการ แกล้วเขตกาล นคว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
181 ศุภกร ยศปัญญา - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
182 กฤติกานต์ จิวะรังสินี สผ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
183 กุลรดา รุจาธนนันท์ สว2 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
184 ชเลศวร โชคพงษ์อุดมชัย สว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
185 นันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์ สว ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
186 มานิตา มิ่งขวัญ - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
187 วรเกษร์ พูนไธสง - ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188 กษิดิ์เดช สกุลเปี่ยมสุข พนส ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
189 จิรเดช นครชัย ตอ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
190 เลิศศิริ วงศ์สว่างธรรม ซค ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
191 กัณมณช์ พณิชฎาป์ ซยค ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
192 เกวลิน ศรีวิชยางกูร สรธน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
193 อดิศร ชูเมือง ตอ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
194 อุษา ดำรักษ์ บจม เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
195 ธันยพร บูรณตรีเวทย์ สส เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
196 ธีร์ธวัช โฮ่สกุล บมร เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
197 ชนกนาถ รพีพิศาล สก เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
198 ณิฎชากรณ์ นิ่มทวัฒน์ ตอ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
199 อรญา ชนะรัตน์ รสว เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
200 รวินันท์ ปัญจศิริ หว เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
201 ฌัชชา ธาดาชัยศิริ พพ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
202 สุพัชรี ขุนศรี ตอพ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
203 อรรถวี ชูภู่ - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
204 ศิริณพัฒน์ สีดำ - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
205 ธนวัฒน์ พลานุสิตเทพา ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
206 ปรียานุช จันทร์วิเชียร ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
207 กชพร ชูชาติพงษ์ หญว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
208 กุลธิดา ถิ่นทวี พพ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
209 วชิรวิชญ์ พิกุลทอง นคว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
210 ปารณ์ปวีร์ โสภาพล บ.ม. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
211 ธนพัฒน์ ศรีพัฒน์ สก เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
212 นิรชา ธาดาศิลารวม สว2 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
213 พรปวีณ์ ทองชาติ สธ .มรภ.นฐ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
214 พลอยพรรณ วุฒิศรุต - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
215 ภัทรธิดา จิรบวรกุล - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
216 วรพงษ์ อิสริยะวิญญู มว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
217 อิสริยาภรณ์ ขาวงาม ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
218 ศิรินดา ศิริมาลัย สบว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
219 อัคคเดช ออเจริญรุ่งเรือง - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
220 ชุติพัฒน์ อรรถกานต์รัตน์ อสธ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
221 ไรวินท์ แสนศิริ นคว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
222 ลลิลธร ชะบาพฤกษ์ - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
223 วรดา ตรุวรรณ มด เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
224 ศิรินทร์ มงคลสวัสดิกุล บด เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
225 มานา พิชยอนันต์ สธพน เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
226 กุลนิษฐ์ กองเมืองปัก - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
227 กุลสินี เคยสนิท - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
228 ธมนวรรณ บุญหาญ สว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
229 กัญญภัส เพ็งหนู ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
230 กุลภรณ์ สุรชัยรัฐกุล บด เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
231 เครือทิพย์ ตรีเลิศรัตน์ รชน2 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
232 ชวัลญา ตั้งเจริญภักดี นคว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
233 ปาลิตา พึ่งวงษ์ ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
234 ชลสิทธิ์ กาญจนธัญลักษณ์ - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
235 ภัทรลภา วิวราวรณ์ มหด เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
236 เกียรติหัถกาญจน์ ดวงนาคเจริญยิ่ง ตอ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
237 ชญานิศ ศิวรานนท์ - เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.