image

ครูตูน

ครูตูน เข้าสอบ PAT1 คณิตศาสตร์และ 9 วิชาสามัญ มาตลอดทุกปีและนําประสบการณ์จากการสอบ มาวิเคราะห์แนวโน้มและชี้จุดที่มักจะผิดให้กับลูกศิษย์เสมอ จนปีล่าสุดครูตูนทําคะแนนได้เต็มทั้ง 2 วิชา จนได้ฉายาว่า “ ครูตูน 300 ” นอกจากข้อสอบในประเทศไทยแล้ว ครูตูนชอบศึกษาข้อสอบ จากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อนํารูปแบบโจทย์ที่แปลกใหม่ มาสอนในคอร์สเรียน

ประวัติผู้สอน

- สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย เกียรตินิยมอันดับสอง
- เข้าสอบ PAT1 ปี 2/2559 ได้คะแนน 300 เต็ม