ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
ม.ต้น 3 (ตะลุยโจทย์) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.4 H (พื้นฐาน) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ม.4 A (กลศาสตร์ 1) อ.พิสิฏฐ์ 83 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
ม.4 B (กลศาสตร์ 2) อ.พิสิฏฐ์ 63 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 36 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล การหมุน อ.พิสิฏฐ์ 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,400
View
ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล อ.พิสิฏฐ์ 82 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 5,500
View
ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 50 นาที 9 ชั่วโมง 12 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,400
View
ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 50 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 5,000
View
ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 11 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.6 D (ไฟฟ้า) อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 11 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,400
View
ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 60 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,500
View
ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 32 ชั่วโมง 30 นาที 6 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View

ฟิสิกส์ TCAS (กสพท. ฟิสิกส์, PAT2, PAT3)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ม.6 Ent-1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 108 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 7,700
View
ม.6 Ent-2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 7,700
View
ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ อ.พิสิฏฐ์ 43 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 36 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 5,500
View
ม.6 ความถนัดวิศวะ อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
(ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
(ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,400
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 6 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
(ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 23 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 36 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
(ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ อ.พิสิฏฐ์ 9 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,000
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
(ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล อ.พิสิฏฐ์ 19 ชั่วโมง 30 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,100
View
(ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน อ.พิสิฏฐ์ 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,800
View
(ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
(ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แบบหมุน อ.พิสิฏฐ์ 7 ชั่วโมง 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,000
View
(ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
(ม.5-แยกเรื่อง) เสียง อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
(ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
(ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
(ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
(ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
(ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
(ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 2,600
View
(ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
(ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
(ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
(ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 2 ชั่วโมง 30 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View