pre-test online


ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) อ.พิสิฏฐ์ 50 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
image TU EXAM PHYSICS อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 2,900
View
image pack ฟิสิกส์ ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image Pack ม ต้น + TU Exam Physics
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
13,080

ฟิสิกส์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.4 H (พื้นฐาน) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 A (กลศาสตร์ 1) อ.พิสิฏฐ์ 84 ชั่วโมง 0 นาที 101 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 B (กลศาสตร์ 2) อ.พิสิฏฐ์ 58 ชั่วโมง 0 นาที 70 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล อ.พิสิฏฐ์ 39 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 52 ชั่วโมง 0 นาที 62 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
image pack ม.4 + พื้นฐาน
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image pack ม.4
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.4 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,010
image pack รวมฟิสิกส์ ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,780
image pack รวมฟิสิกส์ ม.ปลาย หลักสูตรเตรียมฯ ลด 9,620
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
18,780

ฟิสิกส์ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) อ.พิสิฏฐ์ 71 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1 ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 5,000
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
image pack ม.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.5 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,560

ฟิสิกส์ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 D (ไฟฟ้า) อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 77 ชั่วโมง 0 นาที 93 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 32 ชั่วโมง 30 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
image pack ม.6
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack ม.6 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020

ฟิสิกส์ TCAS (กสพท. ฟิสิกส์, PAT2, PAT3)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 Ent-1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 112 ชั่วโมง 0 นาที 135 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 Ent-2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ อ.พิสิฏฐ์ 49 ชั่วโมง 0 นาที 59 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ความถนัดวิศวะ อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image pack TCAS Ent
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,000
image pack TCAS ตะลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,020
image pack TCAS ตะลุยโจทย์ + ข้อสอบจริง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
12,030
image pack TCAS ครบทุกคอร์ส
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
17,190
image pack TCAS ครบทุกคอร์ส + ความถนัดวิศวะ
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
20,320

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image pack ม.ต้น แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,020

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง อ.พิสิฏฐ์ 23 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,000
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล อ.พิสิฏฐ์ 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,100
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน อ.พิสิฏฐ์ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) เสียง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 16 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก อ.พิสิฏฐ์ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 2,600
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
image pack ม.4 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,490
image pack ม.4 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,710
image pack ม.4 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
11,200
image pack ม.5 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,790
image pack ม.5 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
4,310
image pack ม.5 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,100
image pack ม.6 เทอม 1 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,280
image pack ม.6 เทอม 2 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,140
image pack ม.6 แยกเรื่อง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,420

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.