ฟิสิกส์ NEO PHYSICS

ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส เวลา
(ชม.นาที)
ราคา ผู้สอน
View ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) 51.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.ต้น 3 (ตะลุยโจทย์) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส เวลา
(ชม.นาที)
ราคา ผู้สอน
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน 15.0 1300 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล 15.0 1300 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน 15.0 1300 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ 18.0 1800 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย

คอร์ส เวลา
(ชม.นาที)
ราคา ผู้สอน
View ม.4 H (พื้นฐาน) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 85.12 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 75.36 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 60.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) 51.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 D (ไฟฟ้า) 69.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) 51.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 Ent-1 (A, B, E) 108.0 7000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 Ent-2 (C, D, F) 108.0 7000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 ความถนัดวิศวะ 54.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล การหมุน 42.0 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 51.36 5000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล 96.36 5000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม 55.2 4000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 60.0 4500 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ 72.0 5000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 39.0 3000 อ.พิสิฏฐ์
View ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า 69.0 4000 อ.พิสิฏฐ์

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส เวลา
(ชม.นาที)
ราคา ผู้สอน
View (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 12.0 1200 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง 22.36 1600 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน 27.36 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ 9.0 900 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม 12.0 1200 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล 23.30 1900 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน 19.30 1600 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม 24.0 1600 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แบบหมุน 9.0 900 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) เสียง 18.0 1600 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ 18.0 1600 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 15.0 1400 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก 12.0 1200 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส 30.0 2300 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 15.0 1200 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 12.0 1200 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม 24.0 2000 อ.พิสิฏฐ์
View (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ 15.0 1400 อ.พิสิฏฐ์