pre-test online

คณิตศาสตร์ - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,200
View
image Advance ม.1 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
image ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,200
View
image Advance ม.1 เทอม 2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View

คณิตศาสตร์ - ม.1 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 การสร้างทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 รูปเรขาสองมิติและสามมิติ (หลักสูตรใหม่) ครูมิ้นท์ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image ม.1 เทอม 1 จำนวนเต็ม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 1,100
View
image ม.1 เทอม 1 เลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image ม.1 เทอม 1 ทศนิยมและเศษส่วน (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,300
View
image ม.1 เทอม 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image ม.1 เทอม 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,300
View
image ม.1 เทอม 2 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 1,500
View
image ม.1 เทอม 2 สถิติ ม.ต้น (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,000
View

คณิตศาสตร์ - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 5 ม้วน 50 1,000
View
image ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 43 ชั่วโมง 0 นาที 56 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 18 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.2 เทอม 1 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 30 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 700
View
image ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 3,500
View
image Advance ม.2 เทอม 2 อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View

คณิตศาสตร์ - ม.2 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 เทอม 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 ปริซึมและทรงกระบอก (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 1 การแปลงทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 400
View
image ม.2 เทอม 1 สมบัติของเลขยกกำลัง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,000
View
image ม.2 เทอม 1 พหุนาม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 1,500
View
image ม.2 เทอม 2 ความเท่ากันทุกประการ และการให้เหตุผลทางเรขาคณิต (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 800
View
image ม.2 เทอม 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 900
View

คณิตศาสตร์ - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 30 นาที 17 ชั่วโมง 30 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,400
View
image ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 55 ชั่วโมง 0 นาที 72 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,200
View
image Advance ม.3 เทอม 1 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 40 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 4,000
View
image Advance ม.3 เทอม 2 อ.อรรณพ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View

คณิตศาสตร์ - ม.3 (หลักสูตรใหม่)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (หลักสูตรใหม่) ม.3 เทอม 1 สถิติ อ.ต้อย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 400
View
image ม.3 เทอม 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,100
View
image ม.3 เทอม 1 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,300
View
image ม.3 เทอม 1 ความคล้าย (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 500
View
image ม.3 เทอม 1 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image ม.3 เทอม 2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 1,300
View
image ม.3 เทอม 2 วงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,000
View
image ม.3 เทอม 2 พีระมิด กรวย และทรงกลม (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View
image ม.3 เทอม 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่) อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 700
View

คณิตศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อัตราส่วนตรีโกณมิติ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 30 นาที 14 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,200
View
image ปรับพื้นฐานการคำนวณก่อนเรียนคอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 800
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 อ.อรรณพ 53 ชั่วโมง 0 นาที 66 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 5,000
View
image คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 อ.อรรณพ 50 ชั่วโมง 0 นาที 63 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 4,700
View
image ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 อ.อรรณพ 49 ชั่วโมง 0 นาที 61 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View

คณิตศาสตร์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 1,800
View
image ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 67 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 25 ม้วน 50 6,200
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 1 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ปรับพื้นฐานการแก้สมการ อสมการ ม.ปลาย อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 30 นาที 10 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 4 ม้วน 50 800
View
image ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 78 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image Pre-Olympic ม.4 เทอม 2 อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View

คณิตศาสตร์ - ม.5+6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ลำดับอนุกรม หลักสูตรใหม่(64) ครูน็อต 18 ชั่วโมง 0 นาที 23 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 86 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 32 ม้วน 50 7,900
View
image Pre-Olympic ม.5 เทอม 1 อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 3,300
View
image ความน่าจะเป็นเบื้องต้น อ.อรรณพ 10 ชั่วโมง 30 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ม.5 เทอม 2 อ.อรรณพ 64 ชั่วโมง 0 นาที 81 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 24 ม้วน 50 5,900
View
image ลำดับและอนุกรม อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,900
View
image แคลคูลัส อ.อรรณพ 35 ชั่วโมง 0 นาที 44 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View
image สถิติและกำหนดการเชิงเส้น อ.อรรณพ 29 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 2,800
View

TCAS (PAT1, กสพท. คณิต 1)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 3,500
View
image Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 211 ชั่วโมง 0 นาที 263 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 83 ม้วน 100 17,500
View
image ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) อ.อรรณพ 89 ชั่วโมง 0 นาที 111 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 34 ม้วน 50 6,600
View
image O-NET HiLight อ.อรรณพ 33 ชั่วโมง 30 นาที 40 ชั่วโมง 30 นาที 365 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View

เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ คณิต 1 ม.ค.58 ครูรัฐ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2554 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2555 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2556 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2557 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2558 (มกราคม) ครูรัฐ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View

เฉลยข้อสอบ PAT 1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2552 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2552 อ.อรรณพ 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 กรกฎาคม 2553 อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2553 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ธันวาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2554 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2555 อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 ตุลาคม 2555 อ.อรรณพ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2556 ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2557 ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ PAT1 เมษายน 2557 ครูรัฐ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 700
View

TCAS (กสพท. คณิต 2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เซต จำนวนจริง และการแก้ระบบสมการ อสมการ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และกราฟ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เรขาคณิต และอัตรส่วนตรีโกนมิติ ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 2 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: เลขยกกำลัง ลำดับ และอนุกรม ครูรัฐ 6 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: สติถิ ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image Get Ready คณิตศาสตร์ 2: ความน่าจะเป็น ครูรัฐ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 600
View
image เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ(กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 2561 (ปีการศึกษา 60) ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 1 ม้วน 50 400
View
image เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญ (กสพท.) คณิตศาสตร์ 2 พ.ศ. 2562 ครูรัฐ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 400
View

คณิตศาสตร์ (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น จำนวนและตัวเลข (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 1,100
View
image ม.ต้น ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 9 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 1,000
View
image ม.ต้น การวัด (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.2 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 400
View
image ม.ต้น เศษส่วนของพหุนาม ม.3 (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 900
View
image ม.ต้น การแปรผัน (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 500
View
image ม.ต้น จำนวนจริง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 900
View
image ม.ต้น ระบบสมการกำลังสอง (หลักสูตรเดิม) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 900
View
image เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 1,900
View
image ตรรกศาสตร์ [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,500
View
image ระบบจำนวนจริง [หลักสูตร พ.ศ. 2561] อ.อรรณพ 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 8 ม้วน 50 2,300
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ อ.อรรณพ 24 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,500
View
image ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ อ.อรรณพ 39 ชั่วโมง 0 นาที 49 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 9 ม้วน 50 2,400
View
image ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 7 ม้วน 50 2,000
View
image ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 38 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 14 ม้วน 50 4,100
View
image ม.5 เทอม 2 ทฤษฎีกราฟ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View
image ทฤษฏีจำนวน อ.อรรณพ 14 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์+ภาคตัดกรวย+ความสัมพัน อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 19 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เทอม 2 เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 3 ม้วน 50 900
View

CALCULUS มหาวิทยาลัย

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย Midterm + Final อ.อรรณพ 51 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 16 ม้วน 50 5,900
View
image PHYSICS I มหาวิทยาลัย Update’59 อ.กิตติภูมิ 61 ชั่วโมง 0 นาที 76 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 6,900
View
image PHYSICS II มหาวิทยาลัย อ.กิตติภูมิ 63 ชั่วโมง 0 นาที 79 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 6,900
View

คณิตศาสตร์ - ติวสอบกลางภาค - ปลายถาค

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 1 ปลายภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 กลางภาค อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบคณิตฯ ม.3 เทอม 2 ปลายภาค อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ ทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชั (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน เมทริกซ์ อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View
image ติวสอบ ค่าสัมบูรณ์ อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ทฤษฎีจำนวน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เลขยกกำลัง อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ความสัมพันธ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ฟังก์ชัน อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ เมทริกซ์ อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ Expo & Log ตรีโกณมิติ (บางส่วน) อ.อรรณพ 19 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,800
View
image ติวสอบ ตรีโกณมิติประยุกต์ (ตั้งแต่ 3A) เวกเตอร์ อ.อรรณพ 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,000
View
image ติวสอบ จำนวนเชิงซ้อน อ.อรรณพ 4 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ กฎการนับ ทฤษฎีสับเปลี่ยน-จัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน(บางส่วน) อ.อรรณพ 7 ชั่วโมง 0 นาที 9 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 800
View
image ติวสอบ ทฤษฎีบททวินาม ทบทวนความน่าจะเป็น อ.อรรณพ 5 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 500
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (บางส่วน) อ.อรรณพ 17 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image ติวสอบ ลำดับ อนุกรม แคลคูลัส (ส่วนที่เหลือ) อ.อรรณพ 13 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,200
View

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition I อ.อรรณพ 32 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition II อ.อรรณพ 37 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View
image ติวภาษาอังกฤษ Expedition III อ.อรรณพ 31 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 3,300
View

ภาษาไทย - ป.4 + ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ไทย 1 (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 2 (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image ไทย 3 (65) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View
image pack ภาษาไทย ป.4 + ป.5
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,585

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พื้นฐานหลักภาษาประถม (66) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image สรุปเข้มประถมปลาย (66)
เรียนได้วันที่ 10/06/2023
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 (66)
เรียนได้วันที่ 04/11/2023
ครูลิลลี่ 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 3,000
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
9,870

คอร์สเริ่มต้น ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พื้นฐานหลักภาษา (66) ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View

ภาษาไทย - ม.1 - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ภาษาไทย ม.1 - ม.2 เล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 11/06/2023
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image ภาษาไทย ม.1 - ม.2 เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 11/11/2023
ครูลิลลี่ 23 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image pack ภาษาไทย ม.1 - ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,680

ภาษาไทย - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (66) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (66) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View
image ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(66)
เรียนได้วันที่ 16/10/2023
ครูลิลลี่ 26 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 4,900
View
image เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (66)
เรียนได้วันที่ 05/11/2023
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,900
View
image เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (66) ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 2,900
View
image สอบวิทย์มานี่จะขยี้ให้ฟัง
เรียนได้วันที่ 09/12/2023
ครูลิลลี่ 10 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 3,200
View
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,840
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(ครบหลักสูตร)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
17,505
image pack ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ม.4(4)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
14,140

ภาษาไทย - ม.4 + ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 1 (66) ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image สรุปเข้ม ม.ปลาย เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 12/06/2023
ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View
image pack ภาษาไทย ม.ปลาย
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
7,120

ภาษาไทย - TCAS (GAT, กสพท. ไทย)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image A-Level (66)
เรียนได้วันที่ 13/06/2023
ครูลิลลี่ 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,900
View

คอร์สเริ่มต้น ประถม+ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ความรู้รอบตัว (66) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งประถมปลาย (65) อ.ชัย 18 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,800
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (65) อ.ชัย 5 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,500
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,970

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 - เก่งสังคมเล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 24/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.1 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 01/07/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 - เก่งสังคม เล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.2 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 - เก่งสังคม เล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.3 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (66)
เรียนได้วันที่ 09/10/2023
อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (66)
เรียนได้วันที่ 23/10/2023
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,000
View
image ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (67)
เรียนได้วันที่ 17/02/2024
อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image ประลองข้อสอบเตรียมฯ รุ่น 87 (66)
เรียนได้วันที่ 09/08/2023
อ.ชัย 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 1,000
View
image ทิ้งทวนเข้าเตรียมฯ (67)
เรียนได้วันที่ 26/02/2024
อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

สังคม - คอร์สความรุ้ย่อยๆที่นักเรียนควรทราบก่อน เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ประลองข้อสอบเตรียมฯ รุ่น 86 (65) อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 700
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์สปราบเซียน เข้ามหาวิทยาลัย (65) อ.ชัย 32 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View

ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 3,900
View

ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้าเตรียมฯ Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,000
View
image สอบเข้าเตรียมฯ Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้มสอบเข้าเตรียมฯ ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 3,900
View
image โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 2,000
View

ภาษาอังกฤษ - ทำข้อสอบ (สอบเข้า ม.4)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image TU86 Finall Call ติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบ (Download PDF) ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 2 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 0 700
View

ภาษาอังกฤษ - TCAS

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image TCAS Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 3,000
View
image TCAS Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 36 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้ม TCAS ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 35 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 3,900
View

ฟิสิกส์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 64 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) อ.พิสิฏฐ์ 50 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.ต้น 3 (ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View
image TU EXAM PHYSICS อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 2,900
View

ฟิสิกส์ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.4 H (พื้นฐาน) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 A (กลศาสตร์ 1) อ.พิสิฏฐ์ 84 ชั่วโมง 0 นาที 101 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 B (กลศาสตร์ 2) อ.พิสิฏฐ์ 58 ชั่วโมง 0 นาที 70 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล อ.พิสิฏฐ์ 39 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,400
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 27 ม้วน 50 5,500
View
image ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 52 ชั่วโมง 0 นาที 62 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) อ.พิสิฏฐ์ 71 ชั่วโมง 0 นาที 85 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 E (ของแข็ง-ของไหล) อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1 ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 54 ชั่วโมง 0 นาที 65 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 5,000
View
image ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 D (ไฟฟ้า) อ.พิสิฏฐ์ 57 ชั่วโมง 30 นาที 69 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) อ.พิสิฏฐ์ 42 ชั่วโมง 30 นาที 51 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 77 ชั่วโมง 0 นาที 93 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 29 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 32 ชั่วโมง 30 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,300
View

ฟิสิกส์ TCAS (กสพท. ฟิสิกส์, PAT2, PAT3)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.6 Ent-1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 112 ชั่วโมง 0 นาที 135 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 Ent-2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 90 ชั่วโมง 0 นาที 108 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 36 ม้วน 50 5,500
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F) อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ อ.พิสิฏฐ์ 49 ชั่วโมง 0 นาที 59 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 4,400
View
image ม.6 ความถนัดวิศวะ อ.พิสิฏฐ์ 45 ชั่วโมง 0 นาที 54 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,400
View

ฟิสิกส์ - ม.ต้น (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)การวัด เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)แรง กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน เครื่องกล อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) ความร้อน อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง)บรรยากาศ อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
image (ม.ต้น-แยกเรื่อง) แสง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View

ฟิสิกส์ - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 3 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง อ.พิสิฏฐ์ 23 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) แรง มวล กฎนิวตัน อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โพรเจ็กไทล์ อ.พิสิฏฐ์ 11 ชั่วโมง 0 นาที 13 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,000
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม อ.พิสิฏฐ์ 15 ชั่วโมง 0 นาที 18 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) สภาพสมดุล อ.พิสิฏฐ์ 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,100
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) งาน พลังงาน อ.พิสิฏฐ์ 17 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) คลื่น อ.พิสิฏฐ์ 24 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) เสียง อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) แสง แสงกายภาพ อ.พิสิฏฐ์ 31 ชั่วโมง 0 นาที 37 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 1,800
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อ.พิสิฏฐ์ 16 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View
image (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก อ.พิสิฏฐ์ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้าสถิต อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 7 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) ไฟฟ้ากระแส อ.พิสิฏฐ์ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 10 ม้วน 50 2,600
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อ.พิสิฏฐ์ 10 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-อะตอม อ.พิสิฏฐ์ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 8 ม้วน 50 2,200
View
image (ม.6-แยกเรื่อง) Phy-นิวเคลียร์ อ.พิสิฏฐ์ 12 ชั่วโมง 30 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 90 วัน 5 ม้วน 50 1,600
View

เคมี - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.ต้น อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,200
View
image ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น อ.สำราญ 26 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 2,200
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.เตรียมฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,000
View
image ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย รร.มหิดลฯ อ.สำราญ 5 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 1,000
View

เคมี - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,900
View
image ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 อ.สำราญ 40 ชั่วโมง 0 นาที 48 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,200
View
image ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 อ.สำราญ 38 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,300
View

เคมี - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 58 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
image ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 4 อ.สำราญ 25 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View

เคมี - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 อ.สำราญ 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,800
View

เคมี TCAS (กสพท. เคมี, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) อ.สำราญ 145 ชั่วโมง 0 นาที 175 ชั่วโมง 0 นาที 365 วัน 58 ม้วน 50 9,900
View
image เคมี Entrance ภาคคำนวณ อ.สำราญ 70 ชั่วโมง 0 นาที 84 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 28 ม้วน 50 6,600
View
image เคมี Entrance ภาคบรรยาย อ.สำราญ 75 ชั่วโมง 0 นาที 90 ชั่วโมง 0 นาที 210 วัน 30 ม้วน 50 6,600
View
image ตะลุยโจทย์ Entrance Pat2 9 วิชาสามัญ อ.สำราญ 48 ชั่วโมง 0 นาที 58 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 5,500
View

เคมี - ม.ปลาย (แยกเรื่อง)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image (แยกเรื่อง) พันธะเคมี อ.สำราญ 14 ชั่วโมง 0 นาที 17 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 2,000
View
image (แยกเรื่อง) ปริมาณสัมพันธ์ อ.สำราญ 28 ชั่วโมง 0 นาที 34 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,000
View
image (แยกเรื่อง) อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี อ.สำราญ 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View
image (แยกเรื่อง) สมดุลเคมี อ.สำราญ 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,800
View
image (แยกเรื่อง) กรด-เบส อ.สำราญ 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,700
View
image (แยกเรื่อง) ไฟฟ้าเคมีหรือเคมีไฟฟ้า อ.สำราญ 21 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 3,000
View
image (แยกเรื่อง) เคมีอินทรีย์ อ.สำราญ 16 ชั่วโมง 0 นาที 19 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,800
View

ชีวะ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ต้น เล่ม1 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 35 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 6,500
View
image ชีวะ ม.ต้น เล่ม2 ครูพี่หมออร 24 ชั่วโมง 0 นาที 35 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 6,500
View
image Intensive ม.ต้น ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 5,000
View
image ชีวะ โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 ครูพี่หมออร 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 3,000
View
image STEP UP - ตะลุยโจทย์ยาก ม.ต้น ครูพี่หมออร 9 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 3,000
View

ชีวะ - ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 7,500
View
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 7,500
View

ชีวะ - ม.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 7,500
View
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 4 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 7,500
View

ชีวะ - ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 5 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 7,500
View
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 6 ครูพี่หมออร 28 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 7,500
View
image ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 7 ครูพี่หมออร 16 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 4,400
View

ชีวะ TCAS (กสพท. ชีวะ, PAT2)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 1 ครูพี่หมออร 19 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 7,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 2 ครูพี่หมออร 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 7,000
View
image Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 ครูพี่หมออร 20 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 7,000
View
image ความถนัดแพทย์ ครูพี่หมออร 20 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 6,900
View
image Special ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ครูพี่หมออร 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 4,400
View

ชีวะ สอวน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอวน เล่ม 1 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,800
View
image สอวน เล่ม 2 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 7 ม้วน 50 5,800
View
image สอวน เล่ม 3 ครูพี่หมออร 18 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 5,800
View

BioMedical Admissions Test (BMAT)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image APTITUDE for BMAT พี่หมอตัง 21 ชั่วโมง 0 นาที 25 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 9,800
View
image WRITING for BMAT พี่หมอตัง 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 9,800
View

ภาษาอังกฤษ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image อังกฤษพิชิตเตรียม พี่หมอตัง 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 2 ม้วน 50 3,000
View

คณิตศาสตร์ - ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ป.3 เตรียมพร้อมสู่การเป็น Gifted ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 31 ม้วน 50 3,150
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.1 - 3 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 15 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
image TEDET ป.2 ครูต้น 23 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 19 ม้วน 50 1,500
View
image TEDET ป.3 ครูต้น 23 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 14 ม้วน 50 1,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.4 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 27 ม้วน 50 2,500
View
image TEDET ป.4 ครูต้น 13 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 14 ม้วน 50 1,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.5 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 24 ม้วน 50 2,500
View
image TEDET ป.5 ครูต้น 13 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 18 ม้วน 50 1,500
View

คณิตศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์ส ป.6 เทอม 1 + 2 ตามหลักสูตรกระทรวง ปี พ.ศ. 2560 ครูต้น 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 23 ม้วน 50 2,500
View
image TEDET ป.6 ครูต้น 13 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 14 ม้วน 50 1,500
View

คณิตศาสตร์ - สอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเนื้อหา ป.4 - 6 แยกตามสาระความรู้ ครูต้น 35 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 42 ม้วน 50 3,450
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบแรก ครูต้น 26 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 32 ม้วน 50 3,450
View
image ป.4 - 6 ตะลุยโจทย์ สสวท. รอบ 2 ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 3,250
View
image สพฐ. ระดับประถม (รอบประเทศ) ครูต้น 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 15 ม้วน 50 2,950
View
image ราชภัฎพระนคร ป.ปลาย ครูต้น 19 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 20 ม้วน 50 1,950
View
image Math Eng ครูต้น 12 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 1095 วัน 15 ม้วน 50 2,750
View

คณิตศาสตร์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 17 ม้วน 50 1,750
View
image ม.1 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 15 ม้วน 50 1,750
View
image ม.2 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 20 ม้วน 50 1,750
View
image ม.2 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 19 ม้วน 50 1,750
View
image ม.3 เทอม 1 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 21 ม้วน 50 1,750
View
image ม.3 เทอม 2 สสวท. ครูต้น 25 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 15 ม้วน 50 1,750
View
image คณิต ม.ต้น Gifted 1 ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View
image คณิต ม.ต้น Gifted 2 ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View
image ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบเก่าสอบเข้า ม.4 (10 ปี) ครูต้น 30 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 365 วัน 30 ม้วน 50 3,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (65) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,000
View
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (65) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,000
View
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 26 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) ครูป้อม 22 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (65) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 39 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (65) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (65) ครูป้อม 36 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 32 ม้วน 50 4,500
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 43 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (Level5) (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.4-5

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ เล่ม 2 (65) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,500
View
image แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ เล่ม 1 (65) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 3,500
View
image แข่งขันระดับประถม เคมี (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม ชีวะ เล่ม 2 (65) ครูป้อม 24 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 25 ม้วน 50 3,500
View
image แข่งขันระดับประถม ชีวะ เล่ม 1 (65) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 3,500
View
image แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (65) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,500
View
image แข่งขันระดับประถม Earth Sci (65) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 40 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สรุปเข้มประถมปลาย (63) ครูป้อม 26 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 34 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 2) (65) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 30 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 2,400
View
image ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 1) (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบเขต) (60) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 24 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 1 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
image ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 2 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View

วิทยาศาสตร์ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1 ครูป้อม 44 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 54 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2 ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci เคมี ม.ต้น ครูป้อม 25 ชั่วโมง 0 นาที 40 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1 ครูป้อม 37 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 43 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2 ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 45 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 38 ม้วน 50 5,400
View
image Gifted Sci Earth Science ม.ต้น ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 5,400
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Pre MWIT KVIS (65) ครูป้อม 39 ชั่วโมง 0 นาที 50 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 26 ม้วน 50 5,900
View
image ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 KVIS + MWIT (รอบแรก) (65) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 5,900
View
image โค้งสุดท้ายสอบเข้า ม.4 MWIT KVIS (65) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 60 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 5,900
View

วิทย์ประถม-ต้น พร้อมการทดลอง

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Fun Science ชุด 1 Scientia Team 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View
image Fun Science ชุด 2 Scientia Team 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.3 เทอมต้น Scientia Team 10 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.3 เทอมปลาย Scientia Team 8 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View

วิทย์ประถม-ปลาย พร้อมการทดลอง

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Talent Science ป.4 เทอมต้น Scientia Team 10 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 10 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.4 เทอมปลาย Scientia Team 9 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.5 เทอมต้น Scientia Team 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 10 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.5 เทอมปลาย Scientia Team 9 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 6 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.6 เทอมต้น Scientia Team 10 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 6 ม้วน 100 2,850
View
image Talent Science ป.6 เทอมปลาย Scientia Team 9 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 5 ม้วน 100 2,850
View

วิทย์ประถม สอบแข่งขัน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งวิทย์ติด ม.1 Scientia Team 31 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 14 ม้วน 100 5,700
View
image ภารกิจพิชิตเหรียญ สสวท. Scientia Team 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 26 ม้วน 100 5,800
View

Computer Science

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งคิด เก่งโค้ด Scientia Team 5 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 105 วัน 13 ม้วน 100 2,850
View

จีน - มาตรฐาน

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ภาษาจีนสำหรับผู้ปกครองและผู้เริ่มต้น หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image ปูพื้นฐานภาษาจีนเข้มข้น - 1 หงหล่าวซือ 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 8 ม้วน 50 4,500
View
image ปูพื้นฐานภาษาจีนเข้มข้น - 2 หงหล่าวซือ 21 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 7 ม้วน 50 4,500
View
image ภาษาจีนมาตรฐาน 1 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image ภาษาจีนมาตรฐาน 2 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image ภาษาจีนมาตรฐาน 3 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image ภาษาจีนมาตรฐาน 4 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image ภาษาจีนมาตรฐาน 5 หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View

จีน - ติวสอบ

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พิชิตศัพท์ HSK 1 หงหล่าวซือ 5 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 6 ม้วน 50 1,500
View
image พิชิตศัพท์ HSK 2 หงหล่าวซือ 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 5 ม้วน 50 1,700
View
image ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 1 หงหล่าวซือ 36 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 18 ม้วน 50 4,900
View
image ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 2 หงหล่าวซือ 32 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 16 ม้วน 50 4,900
View
image ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 3 หงหล่าวซือ 34 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 17 ม้วน 50 4,900
View
image HSK5 (1) หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image HSK5 (2) หงหล่าวซือ 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 10 ม้วน 50 3,600
View
image A-Level ภาษาจีน (1) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 8 ม้วน 50 3,600
View
image A-Level ภาษาจีน (2) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 8 ม้วน 50 3,600
View
image A-Level ภาษาจีน (3) หงหล่าวซือ 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 90 วัน 8 ม้วน 50 3,600
View

จินตคณิต (อายุ 4 - 12 ปี)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image 072 จินตคณิต ดร. เมี่ยง เกรด 1 ดร.เมี่ยง 5 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 120 วัน 70 ม้วน 50 3,900 1,600
View

คณิตศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 40 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 14 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 12 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 39 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 13 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 18 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 55 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
เรียนได้วันที่ 30/12/2020
ครูพี่ปอ & ครูเยล 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View

วิทยาศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.1-3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 10 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 36 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 7 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 34 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 + เทอม2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 57 ม้วน 50 2,200
View

คณิตศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.4-6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 16 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 35 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 24 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 37 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 25 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 31 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 21 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 47 ม้วน 50 2,200
View
image คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 20 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 29 ม้วน 50 2,200
View

วิทยาศาสตร์ สไตล์การ์ตูน ป.4-6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 22 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 20 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 25 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 22 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1 ครูพี่ปอ & ครูเยล 11 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 18 ม้วน 50 2,200
View
image วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2 ครูพี่ปอ & ครูเยล 15 ชั่วโมง 0 นาที เรียนได้ไม่จำกัด 180 วัน 31 ม้วน 50 2,200
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.